PLASTSTRATEGI

Byrådet har godkendt Plaststrategi for Holstebro Kommune den 20. april 2021.

En renere og sundere verden

Byrådet har i Vækst- og udviklingspolitikken besluttet at sætte fokus på at give en renere og sundere verden videre til næste generation.

Med en plaststrategi ønskes det at styrke Holstebro Kommunes fokus på plast og de plastvalg, vi foretager i kommunen som virksomhed. Plast er et produkt, der har hjulpet med at forbedre vores liv på mange måder, men desværre ender alt for meget plast som affald i naturen og medfører skader på dyrelivet. På Holstebro Kommunes vestkyststrækning opsamles årligt omkring 30 tons marint affald, hvoraf en stor andel består af plast. På pladser og stræder i byen, samt grønne områder, opsamles også store mængder henkastet plastaffald.

Det er ikke hensigten med strategien at forbyde al brug af plast, men i stedet at øge opmærksomheden på plastproblematikker og at understøtte, at der kan træffes oplyste valg i forhold til indkøb, forbrug, bortskaffelse og genanvendelse.

Endvidere fokuseres på vidensdeling om plast samt samarbejde og partnerskaber med lokale virksomheder om genanvendelse og oparbejdning.

Plaststrategien har det overordnede sigte, at kommunen opnår en smart og mere bæredygtig håndtering af plast ved at fokusere på relevante indsatsområder og naturlige styrkepositioner, herunder:

 • Kommunale indkøb og udbud
 • Anvende plast på kloge måder
 • Sikre bedre sortering og indsamling af genanvendelige fraktioner
 • Udnytte muligheder for tværgående samarbejder i organisationen
 • Dele viden om plast og
 • Sikre partnerskaber med lokale virksomheder om genanvendelse og oparbejdning

Der er europæiske og statslige initiativer på vej, men disse skal omsættes i lokal handling. Holstebro Kommune kan, som en stor virksomhed i området, medvirke til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, og kan medvirke til vidensdeling og samarbejder omkring bæredygtig håndtering af plast. Der skal tænkes i hele plastproduktets livscyklus, der består af plastikproducenter, produktudviklere, designere, detailhandel, forbrugere, kommunale affaldsselskaber, affaldsbehandlere og købere af genanvendt plastik til nye produkter.

Idet plaststrategien fordrer indsatser i hele organisationen nedsættes en tværgående styregruppe, der skal arbejde med implementeringen af strategien. Styregruppen har ansvar for, at der en gang om året udarbejdes en redegørelse, der dels indeholder status for implementeringen af plasthandleplanen og dels fastsætter fokuspunkter for det kommende år samt for et mere langsigtet perspektiv. Redegørelsen forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Plaststrategien indeholder følgende indsatser, der har fokus på øget genanvendelse af plast, at reducere spild til miljøet og at finde alternativer til de problematiske plasttyper.

Indsats 1. Kommunale indkøb og udbud

I forbindelse med kommunale indkøb og udbud er der mulighed for at stille krav til produkternes indhold af plast. Som indkøber er det vigtigt at have en forståelse for, hvad markedet kan levere for at kunne stille realistiske og tilpas ambitiøse krav i udbuddet. Dette understøttes bl.a. ved følgende:

 • Erfaringsudveksling mellem indkøbere og brugergrupper for at højne brugen af produkter, der er bæredygtige og nemme at genanvende - gode løsninger skal udbredes.
 • Bruge erfaringer og viden fra affaldsselskabet nomi4s og andre aktører om plasttyper og genanvendelsesmuligheder, herunder eventuelle plastsammensætninger, der umuliggør genanvendelse.

Holstebro Kommune er med i Danmarks største kommunale indkøbsfællesskab, KomUdbud, og ønsker via indkøbsfællesskabet at præge indkøb og udbud i stor skala:

 • Holstebro Kommune vil medvirke til, at indkøbsportalen understøtter og højner viden om plast i det samlede kommunale indkøbsled. Dette kan medvirke til at præge udbuddet af varer, der tilgodeser et mere bæredygtigt valg.

Holstebro Kommune ønsker at fortsætte den nuværende praksis ved udbud af forbrugsartikler, hvor tilbudsgiver skal lave en beskrivelse af, hvordan denne i samarbejde med ordregiver vil udvikle løsninger til reducering af produkternes og virksomhedens miljøpåvirkning, herunder eksempelvis mindske udledningen af mikroplast, erstatning af traditionelle plastprodukter med mere bæredygtige alternativer, samt forslag til reducering af forbrug af produkter.

 • Ved udbud af forbrugsartikler efterspørges løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen fra plastprodukter.

Indsats 2. Kommunal affaldssortering

For at øge indsamlingen af genanvendelige plastfraktioner i det offentlige rum og i kommunale bygninger og institutioner skal der arbejdes med at forbedre affaldssorteringsløsningerne:

 • Der udarbejdes plan for bedre sorteringsmuligheder i det offentlige rum, hvor dette er muligt og relevant under hensyntagen til typiske affaldsfraktioner, mulighed for opstilling og mængderne af affald. Planen revurderes efter behov.
 • Der udarbejdes plan for nye affaldsløsninger på administrationsarealer, institutioner og køkkener, som understøtter bedre sorteringsmuligheder. Planen revurderes efter behov.

Særligt skal der være fokus på affaldssorteringsløsninger for plast, der forbruges i Det Gode Køkken og i Rådhusets kantine, hvor ca. 57% af kommunens indkøbte engangsplast anvendes. Der er bl.a. et høj forbrug af engangs-madbakker, og kun en mindre fraktion af bakkerne genfindes i dag i husholdnings-plastaffaldet hos nomi4s.

Indsats 3. Kommunalt anlægs- og bygningsaffald

Det skal undersøges, hvordan der kan opnås en højere grad af genanvendelse af plast i forbindelse med kommunale byggeprojekter.

Undersøgelsen skal i første omgang være rettet på nybyggeri og større renoveringer af eksisterende byggeri, hvor det er muligt at indtænke løsninger ved byggeriets opførelse, og skal bl.a. omfatte følgende:

 • Muligheder for at stille krav i kommunale udbud for bygge- og nedrivningsopgaver, f.eks. igennem DGNB-certificerede byggerier.
 • Det skal undersøges, hvor der indgår væsentlige mængder af plast i byggeprojekter, og om disse kan udskiftes til andet materiale eller til genbrugsplast, uden dette går væsentligt ud over bygningens/bygningsdelens levetid og anvendelse. 
 • Det skal undersøges, hvordan der generelt kan sikres bedre sortering af plastaffald ved entreprenører, i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver for kommunen.

Med baggrund i erfaringerne fra ovenstående skal undersøgelserne udvides til også at omfatte daglig drift af eksisterende byggeri samt nedrivning af byggeri, og skal bl.a. omfatte følgende:

 • Muligheder for at udsortere plast, der er anvendt i byggeriet, samt muligheder for genanvendelse af plastfraktionerne.

Indsats 4. Kommunale kultur- og fritidstilbud

Ved afholdelse af arrangementer på kommunalt ejede arealer skal der være fokus på mere bæredygtig anvendelse og håndtering af plast.

 • I forbindelse med ansøgninger om tilladelser til arrangementer skal ansøger tage stilling til sorteringsløsninger for plastaffald og muligheder for alternativer til engangsplast. I lejeaftalen stilles der krav omkring plasthåndteringen.
 • Der udarbejdes retningslinjer for håndtering af plast i forbindelse med kommunale arrangementer og events for at reducere spredning af plastaffald i naturen og for at sikre mest mulig genanvendelse af de anvendte plastprodukter.
 • Ved etablering, drift og nedtagning af kommunale kunstgræsbaner skal mikroplastforurening af jord og overfladevand reduceres til et minimum.

Indsats 5. Vidensdeling og partnerskaber med borgere, vidensinstitutioner og virksomheder

 • Holstebro Kommune vil understøtte vidensdeling og indgå i partnerskaber med borgere, vidensinstitutioner og virksomheder med henblik på at sikre viden om sortering, genanvendelse og oparbejdning af plastprodukter.
 • Holstebro Kommune vil understøtte vidensdeling til børn og unge og andre interesserede omkring plastproblematikker og relevante plastnyheder og affaldsstatistikker.
Grafik der viser klimabelastning for 1 kilo ny plastik. 1 kg = 5 kg CO2, 2 kg Olie, 100 liter vand